Bản Cài Đặt Chính (Không Âm Thanh)
Client Không Âm Thanh season 2.0 Trực Tiếp522 MB00:00 16/04/2020 Download
Client Không Âm Thanh season 2.0 Trực Tiếp522 MB00:00 19/06/2020 Download
Client Không Âm Thanh season 2.0 GOOGLE522 MB00:00 19/06/2020 Download
Bản Cài Đặt Chính (Có Âm Thanh)
Client Có Âm Thanh season 2.0 GOOGLE747 MB00:00 19/06/2020 Download
Phần mềm hỗ trợ
Teamviewer Download
Microsoft .NET Framework 4.0 - Sửa lỗi không kết nối được Game Download